Formål:

Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av, eller ikke kommer inn i det ordinære arbeidsmarkedet og skal dekke markedsbehovet innen nevnte område.

Selskapet skal drive arbeid og inkluderingsarbeid gjennom avklaring, kvalifisering eller formidling av jobbsøkere. Dette skal skje gjennom produksjons- og arbeidspraksis i et reelt og moderne arbeidsmiljø, eller gjennom kurs og individuell veiledning.

Selskapet skal tilby tilrettelagte tiltaksplasser basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei kommuner.

Vår visjon:

 

Vi skal bidra til mestring og vekst!

Vi - Medarbeidere, ledelse, styre og eiere.

Skal bidra til - Veilede, støtte, tilrettelegge.

Mestring - Tilrettelagte arbeidsoppgaver og aktivitet tilpasset den enkelte.

Og vekst - Individuelle mål, fellesskapet, kompetanseheving og bedrift. 

Våre kjerneverdier:

 Hvis vi skal lykkes med å bidra til mestring og vekst, må vi dyrke en kultur for:

- Arbeidsglede De tre T’er -> trivsel, toleranse og trygghet

- Respekt Vår holdning overfor andre mennesker som kan vise at vi anerkjenner at den andre er verdig en aktelse enten som vår  likemann eller som en vi setter høyere enn oss selv.

- Løsningsfokus Som betyr at vi skal være positive og levende nysgjerrige på å tenke nytt for å utvikle oss videre. Dette på vegne av både den enkelte og for Lisand som bedrift.

- Åpenhet Være ærlige og behandle hverandre med respekt. Vi skal være ordentlige og ryddige i alt hva vi gjør ovenfor hverandre, samarbeidspartnere og våre kunder. 

Våre løfter:

- Høy kompetanse innen tilrettelagt arbeid og veiledning
 
- Samfunnsansvar gjennom å være en lokal aktør, som bindeleddet mellom tiltaksdeltakere og det lokale næringsliv.

 
- Til enhver tid tilpasse oss kunders kravspesifikasjoner og etiske spilleregler.
 
- Et mangfold av interne egnete arbeidsoppgaver og eksterne praksisplasser med  formidlingsfokus.

Vår posisjon  (ønsket etterlatt inntrykk)

LISAND AS tar mennesker på alvor!

Kommentar: 

Vi ønsker å fremstå ovenfor våre tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet

forøvrig som en seriøs tiltaksarrangør med sterkt fokus og etisk integritet på vår kjernevirksomhet - menneske!

Styret på Lisand består av følgende representanter:

Styreleder - Ole Jørgen Olsen - Tvedestrand
Styremedlem - Per Christian Andersen - Risør
Styremedlem - Gro Eskeland - Gjerstad
Styremedlem - Camilla Saga- Vegårshei
Styremedlem - Mai Linn Thorbjørnsen - Ansattes representant

Personlige varamedlemmer:

Morten Foss - Tvedestrand
Ole Henrik Grønn - Risør
Halvard Skaaland - Gjerstad
Erlend Løwe- Vegårshei
Nils Kristian Ramskjær- Ansattes representant