Ekspertbistand:

Ekspertbistand er et tiltak for ansatte som har en arbeidsgiver, men har utfordringer med å være på jobben. Situasjonen på jobb har ført til langvarig og/eller hyppig sykefravær. Ved bruk av ekspertbistand er det både den ansatte og arbeidsgiver som har behov for bistand.

Ekspertbistand skal bidra til å kartlegge og avklare utfordingene på arbeidsplassen som fører til sykefraværet, og foreslå tiltakt som gjøre den ansatte i stand til å utføre arbeidet sitt. Målet er å komme tilbake til jobb, eller annet arbeid hos samme eller annen arbeidsgiver. Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som bistår og kartlegger, og ser på muligheter og løsninger.

Det er arbeidsgiver som søker om tilskuddet. Arbeidsgiver betaler for eksperthjelpen og får refundert utgiftene fra NAV.

Kontaktperson for ekspertbistand hos Lisand er Cecilie Schibstad. Mob. 976 29 942. Epost: cs@lisand.no

Arbeidsforberedende trening (AFT):

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et langsiktig og allsidig arbeidsrettet tiltak for deg som står utenfor arbeidslivet.

Hensikten med AFT er tilrettelagt veiledning for å komme i ordinært arbeid eller utdanning, samt arbeidsutprøving i bedrift. For noen er det nyttig å tilegne seg ny kompetanse for å nå målet om jobb. Der kan tiltaket i en del tilfeller lede til oppstart på et studieløp.

I tiltaksperioden vil veileder hos Lisand for eksempel kunne bistår deg med å utforske interesser, gi karriereveiledning, finne personlige styrker, kartlegge kompetanse, fremme motivasjon, rutiner og arbeide med å finne en meningsfull hverdag.

I starten kan man få muligheten til å forsøke arbeidsutprøving hos Lisand internt, men hensikten er at du så snart som mulig skal ut i ordinær bedrift med oppfølging fra veilederen din.

Tiltaket har en varighet på ett år, men med mulighet for forlengelse.

Om dette kan være aktuelt for deg, kan du kontakte NAV-veilederen din.

Kontaktperson for AFT hos Lisand er Cecilie Schibstad. Mob. 976 29 942. Epost: cs@lisand.no

Varig tilrettelagt arbeid (VTA):

Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering.

En VTA-plass er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Som ytelse beholder arbeidstakere sin uførepensjon og får timebasert bonuslønn. Er dette noe for deg?

Dersom du har en varig uførepensjon og ønsker deg en jobb, kan Lisand være arbeidsplassen for deg. All innsøkning skjer via NAV, men du er velkommen til å besøke Lisand før du søker om plass her.

 Les alt du trenger å vite om VTA på NAVs nettsted.

 
For spørsmål ta kontakt med tiltakskoordinator Elinn Høyesen. Mob. 474 54 930. Epost: elinn@lisand.no

Arbeidsparken:

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Formålet med vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder.

På vegne av Risør kommune forvalter Lisand Arbeidsparken i Risør for ovennevnte målgruppe. Arbeidsoppgaver her kan være enkle vaktmestertjenester, rydde turløyper og klippe plener som ligger under kommunens forvaltning – teknisk avdeling. En gang per uke har vi undervisning innen jobbrelaterte temaer for gruppen. 

For spørsmål kontakt Hans Jørgen Næss. Mob. 915 12 392. Epost: hjn@lisand.no