Kompetansesenteret

Kompetansesenteret på Lisand AS jobber med ulike arbeidsrettede tiltak, der målet for alle som kommer inn til oss er å skaffe seg og/eller beholde arbeid.

Våre veiledere har ulik erfaringsbakgrunn og utdanning fra flere fagområder på bachelor - og masternivå bl.a. innenfor helse, pedagogikk, vernepleie og ergoterapi med bl.a. nødvendig sertifiseringpå våre valgte verktøy innen karriereveiledning og WIE(Worker Interest Explorer).

Som tiltaksarrangør av diverse arbeidsmarkedstiltak gjennom flere tiår, har vi opparbeidet oss stor kompetanse på opplæring og veiledning innenfor jobbsøk, utforsking av egen kompetanse opp mot krav i arbeidsmarkedet og oppsøkende virksomhet mot bedrifter i Øst- regionen.

Arbeidsforberedende trening (AFT):

Tiltaket er for personer som trenger hjelp og veiledning for å finne et yrkesmål og få faglig opplæring knyttet til yrket. Vi tilbyr blant annet:

- Målrettet og individuell veiledning for å nå fram til et yrkesmål.
- Tilpasning av tilbudet i samarbeid med psykisk helse eller ruskonsulenter i
   kommunen, hvis det er behov for det.
- Tilrettelagt arbeidspraksis enten internt i produksjon hos Lisand eller i
   ordinær bedrift, med kartlegging av ressurser og muligheter i arbeid.

For spørsmål ta kontakt med teamleder for AFT tiltaket Mona Halvorsen eller
AFT psykisk helse/rus Sissel Irene Hauge.

(kontaktinfo - se ansatte)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA):

Varig tilrettelagt arbeid, VTA, er arbeidsplasser som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Andre viktige oppgaver vil være sosial trening og motivering.

En VTA-plass er ikke tidsbegrenset, men det skal jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet. Som ytelse beholder arbeidstakere sin uførepensjon og får timebasert bonuslønn. Er dette noe for deg?

Dersom du har en varig uførepensjon og ønsker deg en jobb, kan Lisand være arbeidsplassen for deg. All innsøkning skjer via NAV, men du er velkommen til å besøke Lisand før du søker om plass her.

 Les alt du trenger å vite om VTA på NAVs nettsted.

 
For spørsmål ta kontakt med tiltakskoordinator Elinn Høyesen
(kontaktinfo - se ansatte)

Avklaring, leveres ikke i dag av Lisand:

Avklaring er et individuelt tiltak for personer, med eller uten et arbeidsforhold, som har behov for avklaringsbistand. Vi kartlegger og vurderer den enkeltes arbeidsevne gjennom samtaler med veileder, oppfølging ute hos arbeidsgiver, praksisutprøving og karriereveiledning.
Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere:
- Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet
-  Kompetansen din og mulighetene dine

 

Oppfølging, leveres ikke i dag av Lisand:

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak som tilbyr individuell oppfølging av arbeidssøkere i prosessen frem mot ordinært arbeid. Tilbudet er for personer med og uten arbeidsforhold. Vi tilbyr blant annet:
- Karriereveiledning og kartlegging av arbeidsmuligheter via praksis
- Hjelp til å komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivere
- Veiledning i å lage en god CV, søknad, intervjutrening og arbeidsmarkedsorientering.

 

AMO - jobbklubb, for tid ingen aktive kurs:

Jobbklubb er et tilbud til ordinære arbeidssøkere. Tilbudet er et gruppebasert kurs, der du kan få hjelpe til blant annet:
-  Lage en god CV
-  Lage en god jobbsøknad
-  Nettverksbygging
-  Hvordan forberede deg til jobbintervju?
-  Hvor finner du aktuelle arbeidsgivere og ledige jobber?
-  Motivasjon!
VI har et stort nettverk av bedrifter i Aust- Agder som du kan benytte deg av i din søken etter ny jobb.

Kursene går normalt over 4 uker à 30 timer i uken og arrangeres av NAV om behov/ rammeavtale.

Arbeidsparken:

Stortinget vedtok 24. mars 2015 å innføre lovfestet aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Formålet med vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse. Kommuner som har praksis for å stille slike vilkår, viser til gode resultater, og da særlig for unge sosialhjelpsmottakere. Nyere forskning viser også at vilkår om aktivitet særlig har god effekt overfor unge mottakere, og at effekten synker med økende alder.

På vegne av Risør kommune forvalter Lisand Arbeidsparken i Risør for ovennevnte målgruppe. Arbeidsoppgaver her kan være enkle vaktmestertjenester, rydde turløyper og klippe plener som ligger under kommunens forvaltning – teknisk avdeling. En gang per uke har vi undervisning innen jobbrelaterte temaer for gruppen. 

For spørsmål kontakt avdelingsleder Tom Tellefsdal Sunde (kontaktinfo - se ansatte)

Diverse tilbud:

Individuell oppfølging av deg som jobbsøker
Er du jobbsøker og leter etter nye muligheter?
Lisand kan skreddersy løsninger for deg som er jobbsøker, slik at du kommer raskest mulig tilbake til jobb. Vi kan tilby blant annet:
- Opplæring i å lage en CV og jobbsøknad
- Intervjutrening
- Innsalg mot bedrifter
- Karriereveiledning med fokus på dine ressurser og muligheter

Kurs i privatøkonomi

Vi har veiledere som kan holde kurs innen privat økonomi- Smartmetoden. Kurset gir deg et praktisk verktøy, som gjør deg i stand til å styre din egen økonomiske hverdag. Smartkurs er ikke et regnskapskurs eller et datakurs, men et kurs i personlig utvikling som ser på sammenhengen mellom

økonomi, helse og hverdag.

Trening med veiledning

På Lisand har vi et velutstyrt treningsrom med sykler, romaskin, tredemølle, kettlebells, hantler, vekstenger, redcord slynge, multiapparat m.m.

Du kan du som er på våre tiltak få veiledning og hjelp til å lage et eget treningsprogram om du ønsker det.

Har du spørsmål eller ønske om å komme i gang med trening ta kontakt teamleder Mona Halvorsen eller VTA-koordinator Elinn Høyesen

For tiden ingen aktive ungdomskurs...(aktiv dag 1)

Denne type kurs inneholder normalt:

• Veiledning og oppfølging individuelt og i gruppe

• Kartlegning/avklaringsbehov for å komme i arbeid eller utdanning

• Veiledning i å bli bevisst egen kompetanse og hvordan markedsføre egen kompetansen ovenfor   arbeidsgivere.

• Undervisning i å utforming av CV og søknader til aktuelle jobber

• Intervjutrening og opplæring i hvordan bruke eget nettverk til  å skaffe deg jobb

Nye tilbud under utarbeiding.....

Vi imøteser alle gode ideer, ønsker og behov som måtte være innenfor våre fagområder på veiledning, kartlegging etc.. dvs. vi jobber kontinuerlig med å bli bedre i vår jobb og styrke vår kompetanse.

Vi vil også videresende eventuelle forespørsler til NAV eller våre samarbeidspartnere, om vi ikke skulle kunne ivareta nettopp det som var aktuelt for deg og dine behov.