Image
Text

Formål:


Selskapets formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal dekke markedsbehovet innen nevnte området.


Bedriften skal tilby varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Selskapet skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Text

Vår visjon:


Vi skal bidra til mestring og vekst!

Vi - Medarbeidere, ledelse, styre og eiere.
Skal bidra til - Veilede, støtte, tilrettelegge.
Mestring - Tilrettelagte arbeidsoppgaver og aktivitet tilpasset den enkelte.
Og vekst - Individuelle mål, fellesskapet, kompetanseheving og bedrift. 

Image
Image
Text

Våre kjerneverdier:


 Hvis vi skal lykkes med å bidra til mestring og vekst, må vi dyrke en kultur for:


- Arbeidsglede De tre T’er -> trivsel, toleranse og trygghet

- Respekt Vår holdning overfor andre mennesker som kan vise at vi anerkjenner at den

   andre er verdig en aktelse enten som vår  likemann eller som en vi setter høyere enn

   oss selv.

- Løsningsfokus Som betyr at vi skal være positive og levende nysgjerrige på å tenke

   nytt for å utvikle oss videre. Dette på vegne av både den enkelte og for Lisand som

   bedrift.

- Åpenhet Være ærlige og behandle hverandre med respekt. Vi skal være ordentlige og

   ryddige i alt hva vi gjør ovenfor hverandre, samarbeidspartnere og våre kunder. 

Text

Våre løfter:


- Høy kompetanse innen tilrettelagt arbeid og veiledning
 
- Samfunnsansvar gjennom å være en lokal aktør, som bindeleddet mellom

  tiltaksdeltakere og det lokale næringsliv.

 
- Til enhver tid tilpasse oss kunders kravspesifikasjoner og etiske spilleregler.
 
- Et mangfold av interne egnete arbeidsoppgaver og eksterne praksisplasser

   med  formidlingsfokus.

Image
Image
Text

Vår posisjon  (ønsket etterlatt inntrykk)


LISAND AS tar mennesker på alvor!


Kommentar: 

Vi ønsker å fremstå ovenfor våre tiltaksdeltakere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet

forøvrig som en seriøs tiltaksarrangør med sterkt fokus og etisk integritet på vår kjernevirksomhet - menneske!

Text

Oganisasjonen:


Lisand AS er en godkjent og sertifisert tiltaksarrangør i forhold til arbeidsrettede tiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke er kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet.


Vi ønsker å skape et levende lærings- og arbeidsmiljø som skal gi utvikling og vekst, hvor vi har fokus på det enkelte mennesket og individuell skreddersøm. Dette gir forsterket tro på egne ferdigheter og evner, som igjen gir større motivasjon for videre mål.


Med bakgrunn i ovennevnte tilbyr vi i dag tilrettelagt arbeid, veiledning, formidlingsbistand og opplæring for å beholde og/eller komme i arbeid.
Vårt fagmiljø, mangfold av aktiviteter og den mellommenneskelige relasjonsforståelse er noen av de viktigste faktorer i vår hverdag for å lykkes sammen.  

Image
Image
Text

Equass - kvalitestsystem:


EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.


EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 180 punkter (180 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke.


Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.


Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.

Text

Styret på Lisand består av følgende representanter:


Styreleder - Ole Jørgen Olsen - Tvedestrand
Styremedlem - Per Christian Andersen - Risør
Styremedlem - Per Jørgen Eskeland - Gjerstad
Styremedlem - Camilla Saga- Vegårshei
Styremedlem - Linn Mari Narvik - Ansattes representant

Personlige varamedlemmer:

May Britt Lunde - Tvedestrand
Ole Henrik Grønn - Risør
Samuel Arnt Larsen - Gjerstad
Ingunn Landberg Rønningen - Vegårshei
Camilla Enerstvedt - Ansattes representant

Image
Text

Lisand AS

Grendstølveien 16, 4900 Tvedestrand
Epost: post@lisand.no

Tlf: (+47) 37199320


Image
Text

Bruk vårt Tilbakemeldingsskjema om du skal gi oss sensitive opplysninger!

Rawhtml
Text

Kontakt oss


Form2
Navn
Feltet er påkrevd
E-post
Feltet er påkrevd
Melding
Feltet er påkrevd
Send
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon